1. Mokymosi stilių klasifikacija VARK

VARK stilių aprašymai

Aprašomi stiliai šiek tiek sutampa, tačiau pagrindinės jų savybės iš esmės skiriasi ir gali būti apibūdinamos taip (http://vark-learn.com/introduction-to-vark/the-vark-modalities/):

Vaizdinis (V). Žmonės, kurių dominuojantis informacijos priėmimo būdas yra vaizdinis, mėgsta, kad informacija būtų pateikta grafikais, schemomis, diagramomis, papildytomis įvairiais simboliais – rodyklėmis, pabrėžimais ir panašiais pagalbiniais dalykais, kurie pakeičia rašytinę informaciją. Tačiau šis stilius neapima filmų, vaizdo siužetų, kuriuose rodomos realios situacijos (tai tinka kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams) ar PowerPoint pateikčių su tekstu (tai tinka rašymo ir skaitymo stiliaus mokiniams). Kai lentoje braižoma schema su simboliais, kurie parodo ryšius tarp skirtingų dalykų, tai naudinga vaizdinio mokymo stiliaus mokiniams. Tačiau tai turi būti ne tik langeliai su žodžiais (pastarieji tinka rašymo ir skaitymo stiliau mokiniams).

Vaizdinio mokymosi stiliaus pristatymui galite pasinaudoti prezentacija „Vaizdinio mokymosi stilius“.

Akustinis (girdimasis) (A). Žmonės, kurie dažniausiai naudoja šį būdą, geriausiai mokosi klausydamiesi paskaitų ar įrašų, dalyvaudami grupių diskusijose, kalbėdami, išsakydami savo nuomonę, naudodamiesi mobiliuoju telefonu, rašydami ir skaitydami SMS žinutes. SMS patenka į šią kategoriją, o ne į rašymo ir skaitymo, nes SMS vartojami įvairūs trumpiniai, slengas, kiti neformalaus bendravimo ženklai, kurie labiau atitinka bendravimą kalbant nei rašant. Akustinis stilius apima ne tik kalbėjimą garsiai, bet ir mintyse. Šio stiliaus mokiniai kalba norėdami sutvarkyti savo mintis. Jiems nebūdinga pirmiau sutvarkyti mintis, o tik tuomet kalbėti. „Akustikai“ gali kartoti tai, kas jau buvo pasakyta arba klausti klausimo, į kurį ką tik buvo atsakyta. Jiems svarbu išgirsti dar kartą, kad geriau suprastų ir įsimintų.

Akustinio (girdimojo) mokymosi stiliaus pristatymui galite pasinaudoti įrašu „Akustinis (girdimasis) mokymosi stilius“.

Rašymo ir skaitymo (R). Šis mokymosi stilius apibūdina žmones, kurie labiau linkę gauti informaciją iš parašytų tekstų. Tokie žmonės daugiausiai mokosi skaitydami ir rašydami. Šiam stiliui būdinga priimti informaciją ir ją pateikti rašytiniais tekstais. Tam naudojami vadovėliai, ataskaitos, ir rašytinės užduotys. Šiems žmonėms reikia PowerPoint pateikčių su daug teksto, interneto, žodynų, citatų (žodžiai, žodžiai, žodžiai…). Galima pastebėti, kad daugiausiai informacijos Google, internete, Vikipedijoje yra rašytinės, vadinasi, nukreiptos į šio stiliaus vartotojus. Retai rasi akustinį ar vizualinį informacijos pateikimą su garso įrašais ir schemomis ar grafikais.

Kinestetinis (lytėjimo ir veiklos) (K). Šios kategorijos žmonės teikia pirmenybę praktiniam patyrimui. Toks mokymosi būdas yra susijęs su kitais būdais (stiliais), tačiau svarbiausia yra tai, kad šios kategorijos žmonės siekia viską praktiškai pabandyti, atlikti, nesvarbu, ar tai būtų realaus gyvenimo situacijos ar dirbtinai sukurtos. Kinestetinio mokymosi stiliaus žmonėms tinka demonstracijos, simuliacijos, „realius“ dalykus atspindintys vaizdo siužetai ir kino filmai, atvejų analizė, vaidmenų atlikimas, laboratoriniai užsiėmimai, dirbtuvės, praktiniai užsiėmimai. Svarbu, kad būtų dirbama su „realiais“ dalykais, kuriuos galima „pačiupinėti“. Rašymas ir skaitymas taip pat gali tikti kinestetinio stiliaus mokiniams, bet tai turi būti užduotis apie tai, kas, ką, kada ir kaip turi daryti (atvejų analizės, planavimas).

Kinestetinio mokymosi stiliaus pristatymui galite pasinaudoti prezentacija „Kinestetinio mokymosi stilius“.

Daugialypis mokymosi stilius. Gyvenimas yra daugialypis. Yra nedaug situacijų, kai naudojamas vienas stilius ar vieno stiliaus pakanka. Žmonės, kurie neturi ryškiai išreikšto vieno mokymosi stiliaus, yra daugialypiai mokiniai. Jie būna dviejų rūšių. Vieni naudojasi skirtingu mokymosi stiliumi priklausomai nuo situacijos. Jie gali turėti keletą (du, tris ar keturis) vienodai išlavėjusių mokymosi polinkių. Paprastai jie pasirenka kokį nors vieną mokymosi stilių, kuris labiausiai tinka esamai situacijai. Mokydamiesi literatūros, jie įjungia rašymo-skaitymo stilių, lavindami įgūdžius – kinestetinį, sudarinėdami schemas – vaizdinį, mokydamiesi užsienio kalbos – girdimąjį. Tokie daugialypiai mokiniai vadinami pirmojo tipo VARK mokiniais. Yra kitokio tipo daugialypių mokinių, kurie nenurimsta, kol nesurenka informacijos visais priimtinais kanalais. Dažnai tai ilgiau užtrunka, tačiau tokie mokiniai giliau ir plačiau supranta dalyką (problemą). Tokie mokiniai vadinami antrojo tipo VARK mokiniais.

VARK stilių pasiskirstymas

2011 m. duomenimis VARK klausimyne daugiausiai kartų pažymimi atsakymai, atitinkantys kinestetinį mokymosi stilių, antroje vietoje yra rašymo ir skaitymo, trečioje – akustinį ir paskutinėje – vaizdinį mokymosi stilių.

Pagal stilių rezultatus pasiskirstymas yra toks:

Mokymosi stilių rezultatų analizė rodo, kad daugiausiai dėstytojų ir studentų ar mokinių (nes dažniausiai jie pildo VARK anketą) yra daugialypio mokymosi stiliaus. Respondentai, kurių visi V, A, R ir K yra panašaus lygio, sudaro 35 proc. visų respondentų, tris išreikštus polinkius turi 13 proc. respondentų, du išreikštus polinkius – 15 proc.

Vienalyčio mokymosi stiliaus tarpe dominuoja skaitymo ir rašymo stilių turintys respondentai (15 proc. visų respondentų), antroje vietoje yra kinestetinį mokymosi stilių turintys respondentai (12 proc.), trečioje vietoje – akustinį (7 proc.) ir paskutinėje vietoje – vaizdinį (3 proc.).

Šaltinis: http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/THE-NATURE-OF-PREFERENCE.pdf

VARK taikymas

Mokymosi stilius priklauso nuo daugelio faktorių, jis keičiasi ir gali būti keičiamas.

Pavyzdžiui, galima daryti prielaidą, kad rašymo ir skaitymo stilius dominuoja todėl, kad formaliojo mokymosi sistemoje tai yra dominuojantis mokymo būdas. Mokinai ir studentai verčiami daug skaityti ir rašyti, todėl suformuojamas toks (rašymo ir skaitymo) mokymosi įprotis, kuris nebūtinai atitinka tikrąjį mokinio ar studento polinkį.

Panašiai, vaizdinio mokymosi stiliaus respondentų gali būti labai mažai dėl to, kad grafikai, schemos, struktūros pamokose ir paskaitose naudojamos labai retai, dažniausiai tik fizikos ir matematikos pamokose. Mokiniai nemokomi, kaip vizualizuoti verbalinę (parašytą ar pasakytą) informaciją ir kaip „skaityti“ schemas ir grafikus.

Vienoks ar kitoks mokymosi stilius gali susiformuoti dėl to, kad to reikalauja veiklos, kuria žmogus užsiima, pobūdis.

Įgūdžius ir gebėjimus galima lavinti mokantis ir per patirtį, tačiau jie ne visada sutampa su polinkiais. Visiškai įmanoma, kad žmogus gali puikiai ką nors daryti, bet nebūtinai jam tai patinka. Ir priešingai, mokiniui gali patikti koks mokymosi aspektas, bet jis nebūtinai toje srityje pasiekia gerų rezultatų. Galima numatyti keturias pagrindines situacijas:

Šaltinis: http://vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/THE-NATURE-OF-PREFERENCE.pdf

Lentelė rodo, kad jeigu mokiniui kas nors nesiseka ir jam tai nepatinka, jis turėtų to nedaryti ir ieškoti kitokios išeities.

Tie, kas išsiaiškina savo VARK polinkius, labai greitai identifikuoja, kaip jiems patinka mokytis ir kaip jie norėtų, kad su jais būtų dirbama.
VARK autorių nuomone, nereikėtų dėti daug pastangų stiprinti silpnąsias mokymosi stiliaus sritis, o geriau išnaudoti stipriąsias.

Todėl jei dauguma mokinių turi rašymo ir skaitymo polinkį, būtų klaida naudoti grafikus ir schemas jų mokymui manant, kad tokiu būdu bus pagerintas jų mokymasis. Kadangi jiems tai nelabai patinka ir nelabai sekasi, mokiniai jį tiesiog atmes ir mokymasis bus neefektyvus.

Kadangi pagal autorių turimus duomenis 50-70 proc. mokinių yra daugialypio mokymosi stiliaus, mokytojui rekomenduotina naudoti įvairius informacijos pateikimo ir įtraukimo į mokymosi veiklą būdus ir metodus.

Taip pat reiktų nepamiršti, kad auditorijoje gali būti ir tokia situacija, kai dauguma mokinių yra panašaus mokymosi stiliaus. Tai gali atsitikti mokant kokių nors profesijų, kurių veiklos pobūdis reikalauja specifinės intelekto sandaros ir mokymosi stiliaus. Žmonės eina mokytis kokios nors specialybės turėdami tam tikrų polinkių ne tik pačiai veiklai, bet ir tam, kaip to mokoma. Tokiu atveju reiktų derinti mokymo metodus prie dominuojančio mokymosi stiliaus. Problema gali kilti, kai mokytojo dominuojantis mokymosi stilius neatitinka mokinių grupės dominuojančio mokymosi stiliaus. Deja, bet mokymosi stilių turėtų koreguoti ne mokiniai, o mokytojas.

Norėdami, kad informacija geriau pasiektų mokinius ir mokymasis būtų efektyvesnis, mokytojai galėtų pasiūlyti mokiniams užpildyti VARK anketą (ji yra medžiagoje, skirtoje mokiniui), kad žinotų kokie mokymosi stiliai dominuoja vienoje ar kitoje mokinių grupėje ir atitinkamai pasirinktų mokymo metodus ir būdus.

Iš mokinių gali būti reikalaujama įrodyti savo žinias visuomenėje priimtu būdu (rašytiniai egzaminai, testai, atsakymai žodžiu, praktinių įgūdžių demonstravimas ir pan.), tačiau išmokimui jie gali naudotis jiems priimtinomis mokymosi strategijomis.

1. VARK mokymosi strategijos

Išsiaiškinus mokymosi stilių kyla natūralus klausimas: „Na ir kas? Ką daryti?“ Yra dvi galimos strategijos (požiūriai):

1. Stiprinti silpnąsias mokymosi stiliaus sritis ir siekti, kad mokymosi stilius būtų labiau daugialypis.

2. Išnaudoti ir toliau gilinti stipriąsias mokymosi stiliaus sritis.

VARK autorių nuomone, nereikėtų dėti daug pastangų stiprinti silpnąsias mokymosi stiliaus sritis, o geriau išnaudoti ir gilinti stipriąsias.

Žinant savo VARK polinkius galima taikyti efektyvesnius mokymosi strategijas, būdus ir technikas.

Žinant mokinių VARK polinkius galima panaudoti ugdant papildomas sėkmingas mokymo strategijas.

1.1 Vaizdinio mokymosi stiliaus strategijos

Jeigu grupėje yra didelis ar labai didelis polinkis mokytis naudojantis vaizdais, jiems priimti informaciją padeda:

 • Pabraukimas, pažymėjimas žymekliais, įvairių spalvas naudojimas.
 • Struktūrinės schemos.
 • Piešiniai, vaizdo įrašai, plakatai, skaidrės.
 • Dėstytojai, kurie gestikuliuoja ir vartoja vaizdingą kalbą.
 • Vadovėliai su schemomis ir piešiniais.
 • Grafikai.
 • Simboliai.
 • Neprirašytas plotas dalomosios medžiagos lapuose, kur mokiniai galėtų braižyti schemas.

Patarimai mokiniams, kaip mokytis:

 • Jei esate vaizdinio mokymosi stiliaus žmogus, jums svarbiau vaizdai negu tekstai. Vaizdai jums padeda įsiminti informaciją. Todėl dalykus pieškite, braižykite diagramas.
 • Prisiminkite (atgaminkite atmintyje) atvaizdus, kuriuos piešėte ar braižėte.
 • Per egzaminus jums reikės rašyti, o ne braižyti schemas, todėl jums labai reikia praktikuotis rašyti.
 • Praktikuokitės „paversti“ savo vizualizacijas tekstais.
 • Užrašykite egzaminų klausimų atsakymus.

Vaizdinio mokymosi stiliaus mokymosi strategijai aptarti galite pasinaudoti prezentacija „Kaip mokytis vaizdinio mokymosi stiliaus mokiniams“.

1.2 Akustinio (girdimojo) mokymosi stiliaus strategijos

Mokiniams priimti informaciją padeda:

 • Dalyvavimas paskaitose (pamokose).
 • Dalyvavimas diskusijose.
 • Dalykų aptarimas su kitais.
 • Dalykų aptarimas su dėstytojais (mokytojais).
 • Naujų dalykų paaiškinimas kitiems žmonėms.
 • Diktofonas.
 • Įvairių pavyzdžių, istorijų, juokų prisiminimas.
 • Pasakojimas apie skaidres, vaizdus ir kitokias vizualines priemones tiems, kurie nedalyvavo.
 • Palikti tuščios vietos lape, kad vėliau galėtų užrašyti, ką prisiminę.

Patarimai mokiniams, kaip mokytis:

 • Svarbiausia – dalyvaukite paskaitose ir klausykitės, ką sako dėstytojai ir mokytojai. Jei atidžiai klausysitės, paprastai po paskaitos vadovėlio skaityti jums nelabai ir reikės, nes svarbiausius dalykus būsite įsiminę.
 • Jeigu jūsų mokymosi stilius yra akustinis (girdimasis) arba norite jį lavinti, reikia skaityti garsiai, nes jums svarbu tekstą girdėti.
 • Kadangi rašymas jums trukdo klausytis, reikia išmokti trumpai užsirašinėti mintis arba braižyti minčių žemėlapius, struktūrines schemas ir piešti. Tai lavina ne tik akustinį (girdimąjį), bet ir kitus mokymosi stilius.
 • Išmokite naudotis diktofonu. Šiuolaikiniuose mobiliuosiuose įrenginiuose paprastai yra diktofono funkcija. Susiraskite ją ir išmokite naudotis.
 • Pasipraktikuokite užrašinėti atsakymus į egzaminų klausimus sakydami atsakymus mintyse arba garsiai.
 • Įsivaizduokite, kaip atsakinėjate, „pragrokite“ atsakymus į klausimus mintyse arba garsiai.
 • Skirkite laiko pabūti ramioje vietoje, kad prisimintumėte savo mintis.
 • Pasitikrinkite, ar muzikos klausymasis padeda mokytis ar trukdo. Paradoksalu, bet daugumai girdimojo mokymosi stiliaus žmonėms muzika trukdo. Jie dažniau linkę mokytis tyloje.

Akustinio (girdimojo) mokymosi stiliaus mokymosi strategijai aptarti galite pasinaudoti įrašu „Akustinio (girdimojo) mokymosi stilius“.

Akustinio mokymosi stiliui lavinti pasiūlykite konspektuoti paskaitas naudojantis minčių žemėlapiais, struktūrinėmis schemomis arba rašant raktinius žodžius ar trumpas frazes punktais.

1.3 Skaitymo ir rašymo mokymosi stiliaus strategijos

Jeigu grupėje yra didelis ar labai didelis polinkis į mokymąsi rašant ir skaitant, jums reiktų pasinaudoti kai kuriais arba visais šiais dalykais.
Mokiniams priimti informaciją padeda:

 • Sąrašai
 • Pavadinimai
 • Žodynai
 • Apibrėžimai
 • Dalomoji medžiaga su tekstais
 • Vadovėliai
 • Skaitiniai
 • Biblioteka
 • Užrašai
 • Mokytojai, kurie daug kalba ir naudoja daug žodžių sakiniuose ir tekstuose
 • Vadovai, instrukcijos

Patarimai mokiniams, kaip mokytis:

 • Rašymo greitis yra mažesnis, negu kalbėjimo. Todėl nesistenkite užsirašinėti visko, ką dėstytojas sako, nes tikrai nespėsite ir greitai pamesite mintį.
 • Išmokite užrašinėti mintis punktais (a, b, c, d, 1, 2, 3, 4), trumpomis frazėmis ar tik reikšminiais žodžiais ir trumpiniais.
 • Toks konspektavimas palengvina įsiminimą, nes jūs ne tik mechaniškai skaitote tekstą ar klausotės paskaitos, bet jį analizuojate, ieškote reikšminių žodžių ir frazių, tekstą padalijate trumpomis informacijos porcijomis. Tai padeda perkelti informaciją į ilgalaikę atmintį.
 • Ruošdamiesi egzaminams, užsirašinėkite atsakymus į egzamino klausimus.
 • Parenkite trumpą atsakymų į egzaminų klausimus versiją, vadinamuosius ruošinukus arba špargales. Jų ruošimas yra labai gera priemonė, padedanti įsiminti informaciją. Perspėjimas! Špargalių į egzaminus nesineškite, palikite už durų. Jeigu patys jas darėte, kai reikės, prisiminsite.

1.4 Kinestetinio mokymosi stiliaus strategijos

Jeigu grupėje yra didelis ar labai didelis polinkis į kinestetinį mokymąsi, jums reiktų pasinaudoti kai kuriais arba visais šiais dalykais.

Mokiniams priimti informaciją padeda:

 • Visų jutimų – regėjimo, lytėjimo, skonio, uoslės, klausos – naudojimas
 • Laboratorijos
 • Išvykos į gamtą
 • Principų pavyzdžiai
 • Paskaitos, kuriose pateikiami realaus gyvenimo pavyzdžiai
 • Pritaikymas
 • Tiesioginis panaudojimas
 • Bandymai ir klaidos
 • Pavydžių (uolienų, vabzdžių, augalų, kriauklių ir pan.) rinkimas
 • Eksponatai, pavyzdžiai, nuotraukos
 • Receptai (problemų sprendimai, ankstesnių egzaminų dokumentai)

Patarimai mokiniams, kaip mokytis:

 • Jeigu esate kinestetinio mokymosi stiliaus mokinys, jums būtų naudinga įsigyti ar pasigaminti (tai labai nesudėtinga) pastatomą ar pakabinamą lentą, kurioje galėtumėte ką nors parašyti ar pabraižyti.
 • Užrašų sąsiuviniuose pasižymėkite plačias paraštes, kad klausydamiesi paskaitų turėtumėte vietos ką nors pabraižyti.
 • Užsirašykite praktinio pritaikymo pavyzdžius.
 • Vadovėliuose (jei jie jūsų) ar dalomojoje medžiagoje pasibraukite paragrafus, vietas, kur rašoma apie praktinį pritaikymą arba duodami atsakymai, kodėl to reikia mokytis – „Kas iš to?“.
 • Mokydamiesi suvaidinkite įvairias aprašomas situacijas.

Kinestetinio mokymosi stiliaus ugdymo strategijai aptarti galite pasinaudoti prezentacija „Kaip mokytis kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams“.

1.5 Daugialypio mokymosi strategijos

Jeigu grupėje yra didelis ar labai didelis polinkis į daugialypį mokymosi stilių (rezultatai panašūs keliose VARK srityse), grupė yra kaip dauguma (tarp 50 ir 70 proc.) gyventojų.

Daugialypis polinkis yra įdomus ir įvairus. Pavyzdžiui, mokiniai gali turėti du stiprius polinkius V ir A arba R ir K arba gali turėti tris stiprius polinkius VAR arba ARK. Kai kurie žmonės neturi ryškaus polinkio ir jų visų stilių rezultatai yra praktiškai vienodi. Pavyzdžiui, vienos studentės rezultatai buvo tokie: V = 9, A = 9, R = 9 ir K = 9. Ji sakė, kad prireikus naudojasi skirtingu mokymosi stiliumi. Jei mokytojas reikalaudavo skaityti ir rašyti, ji įjungdavo skaitymo ir rašymo mokymosi stilių. Taigi daugialypis mokymosi polinkis (stilius) leidžia pasirinkti iš dviejų, trijų ar keturių mokymosi būdų.

Įdomu tai, kad daugialypio mokymosi polinkio turėtojai jaučiasi nesaugiai, kai jų mokymąsi apriboja tik vienu mokymosi polinkiu. Ir priešingai, tie, kurie turi vieną polinkį, naudojasi tik juo, nors turi galimybę rinktis iš skirtingų mokymosi strategijų.