Užduotis. Kokio tipo laiko švaistytojas esu?

Paskirtis

Ugdyti laiko valdymo gebėjimus.

Tikslas

Suprasti, kaip švaistomas laikas, nustatyti, kaip reiktų keisti savo elgesį, kad laiko būtų švaistoma mažiau.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį, mokiniai:

  • Išsiaškins, kokio tipo laiko švaistytojai yra.
  • Supras, ką reikėtų daryti, kad laiko būtų švaistoma mažiau.

Laikas

Individualiai užduočiai atlikti užtenka iki 10 min.

Aptarti su grupe papildomai reikėtų dar apie 5 min. Iš viso iki 15 min.

Iš esmės laiką švaistome visi, tik vieni daugiau, kiti mažiau. Ši anketa skirta pasitikrinti, koks laiko švaistytojas esate. Ji padės nustatyti, kaip reiktų keisti savo elgesį, kad laiko švaistytumėte mažiau.

Atspausdinkite ir išdalinkite mokiniams anketą ir vertinimo lentelę, esančius Darbo lape.

Pakvieskite mokinius MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriuje 3.1 „Mano laikas“ perskaityti laiko švaistytojų kategorijų aprašymus ir rekomendacijas, kaip su tuo kovoti.

Pakvieskite nuspręsti, kaip keisite elgesį, kad laiko švaistytumėte mažiau (jūsų įsipareigojimai).

Pasiūlykite aptarti savo įsipareigojimus su mokslo draugais.

Darbo lapas. Laiko švaistytojų tipai

Perskaitykite teiginius ir pažymėkite, ar teiginys jums tinka ar ne.

Vertinimo lentelė.

Lentelėje pažymėkite klausimus, į kuriuos atsakėte „Taip“, susumuokite pažymėtus langelius stulpeliuose.

Du arba trys teiginiai pažymėti „Taip“ stulpelyje rodo, kad Jums būdingi tos rūšies (triušio, žiurkėno, stručio, šuns ar gyvatės) laiko švaistytojo bruožai.