1.6. Nuo ko pradėti mokytis mokėjimo mokytis?

Pirmoji mokymosi mokytis sąlyga yra mokymosi prasmės suvokimas. Kodėl apskritai yra mokomasi? Ko tikimasi iš mokymosi? Ką mokiniai patys gali „duoti“ mokymuisi (koks gali būti jų indėlis į mokymąsi)? Kiek jėgų mokiniai nori atiduoti mokymuisi? Suradus atsakymus į šiuos klausimus, bus greičiau suvokiama, kodėl siekiama mokytis geriau, greičiau, įdedant mažiau pastangų, t.y., kodėl siekiama išmėginti mokymosi mokytis kelią. Nesuteikdami mokymuisi vertybės statuso, nestatydami mokymosi į pirmąją savo interesų vietą mokiniai rizikuoja abejingai žiūrėti į mokymosi rezultatus ir į tai, kaip juos pasiekia, t.y., nepasinaudoti mokėjimo mokytis teikiamomis galimybėmis. Suvokdami mokymosi prasmingumą mokiniai ieško informacijos apie mokėjimą mokytis, formuojasi nuostatas į mokėjimą mokytis, siekia suvokti ir įvardinti mokėjimo mokytis naudą ir galop įsisavina mokėjimo mokytis įgūdžius ir gebėjimus.

Pirmasis žingsnis pradedant mokytis mokėjimo mokytis galėtų būti: mokėjimo mokytis prasmės suvokimo (kaip suprantamas mokėjimas mokytis?) stipriųjų ir silpnųjų vietų nusistatymas. Žinant jas bus lengviau pasirinkti mokymosi būdus gilinti mokėjimo mokytis suvokimą.

Simuliacija: MM Bendrasis modulis. I. 1. Mokėjimo mokytis suvokimas

Paskirtis

Paskatinti mokinius mokytis mokėjimo mokytis.

Tikslas

Tikslas: išsiaiškinti, kas yra mokėjimas mokytis ir kodėl svarbu mokėti mokytis.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduoti su mokiniais:

Išsiaiškinsite, koks yra mokinių suvokimas apie mokėjimo mokytis aktualumą, kas yra mokėjimas mokytis, kaip mokėjimas mokytis padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, koks mokinių mokymosi stilius, kaip mokiniai suvokia, ką suteikia mokėjimas mokytis ir aptardami bendrus grupės rezultatus bei pasinaudodami šio skyriaus medžiaga, galėsite sustiprinti mokinių motyvaciją mokytis mokėjimo mokytis.

Trukmė

Mokiniams simuliaciją atlikti individualiai užtenka 5 minučių.

Dirbant su grupe ir aptariant kiekvieno klausimo rezultatus, reikėtų apie 20-25 minučių.

1 žingsnis

Pasiūlykite mokiniams atsakyti į klausimą „Ar jums aktualu mokėti mokytis?“

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, kuris parodo mokėjimo mokytis aktualumą.

Klausimai aptarimui:

  • Ką reiškia gautas rezultatas?
  • Kodėl daugiausiai pasirinkti šie aktualumo lygiai?

Apibendrinimas

Atsakymas į pirmąjį klausimą išreiškia jūsų nuomonę apie mokėjimo mokytis reikšmę. Aukštesnis mokėjimo mokytis aktualumo lygis rodo, kad mokėjimas mokytis jums reikšmingas, žemesnis atskleidžia, kad mokėti mokytis jums ne itin aktualu.

2 žingsnis

Pasiūlykite mokiniams atsakyti į klausimą „Kaip mokėjimas mokytis padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų?“

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą.

Klausimai aptarimui:

a. Kodėl manote, kad padeda?

b. Kaip padeda?

c. Kodėl manote, kad nepadeda?

d. Tai kas tada padeda?

Apibendrinimas

Atsakymas į antrąjį klausimą atskleidžia jūsų nuomonę apie mokėjimo mokytis naudą jums asmeniškai. Aukštesnis įvertinimas rodo, kad jūs suprantate, jog mokėjimas mokytis gali būti naudingas, norint veiksmingai mokytis ir pasiekti geresnių rezultatų. Žemesnis įvertinimas rodo, kad jūs ne itin gerai suprantate, kaip mokėjimas mokytis gali padėti jums geriau mokytis arba kad jūs apie tai niekuomet nesusimąstėte.

3 žingsnis

Pasiūlykite mokiniams atsakyti į klausimą „Kaip suprantate, kas yra mokėjimas mokytis?“

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą.

Aptarkite rezultatus pabrėždami dalykus, kuriuos daugiausiai pasirinko mokiniai:

  • Atsakymai į klausimus parodo „paveikslą“, kaip jūs suprantate mokėjimo mokytis prasmę.
  • Atsakymai į 1-3 atskleidžia jūsų požiūrį į mokymąsi ir kaip jūs suprantate bei vertinate mokėjimo mokytis reikšmę.
  • Trečiame klausime pateikiami visi teiginiai apibūdina mokėjimą mokytis. Pasirinkę jums labiausiai tinkančius, jūs atskleidžiate požiūrį į mokėjimą mokytis. Šis pasirinkimas rodo, kad jūsų požiūris į mokėjimą mokytis yra paviršinis, t.y., jūs greičiausiai manote, kad mokėti mokytis reiškia gebėti priimti žinias ir informaciją, jas įsidėmėti ir atkartoti, o tam užtenka žinoti kai kuriuos informacijos įsidėmėjimo „triukus“.

4 žingsnis

Pasiūlykite mokiniams atsakyti į klausimą „Koks jūsų mokymosi stilius?“

Sistema pateiks apibendrintą grupės mokymosi stilių vaizdą.

Atsakymai parodo, kiek mokiniai žino, koks jų mokymosi stilius ir kaip jiems geriausiai mokytis.

Tikėtina, kad didelė dalis nežino savo mokymosi stiliaus. Kiti gali įsivaizduoti, kad žino, tačiau dažnai mūsų suvokimas apie save būna gana klaidingas, todėl rekomenduokite mokiniams namie ar paskaitų metu nustatyti savo mokymosi stilių pasinaudojant Mokymosi stilių klausimynu ((Galite pasiūlyti nustatyti savo mokymosi stilių pasinaudojant interneto klausimynu: http://vark-learn.com/home-lithuanian/)).

Aptarkite su mokiniais, kokie mokymosi būdai jiems labiausiai tinka. Tai padės jums geriau organizuoti mokymąsi.

5 žingsnis

Pasiūlykite mokiniams atsakyti į klausimą „Ką, Jūsų nuomone, suteikia mokėjimas mokytis?“

Sistema parodys apibendrintą grupės rezultatą:

Iš esmės visi išvardinti dalykai ir yra tai, ką suteikia mokėjimas mokytis.

Grupės rezultatas gali išryškinti kokį nors dalyką, kuris grupei atrodo svarbesnis. Aptarkite tai su mokiniais.

Kaip gilinti mokėjimo mokytis supratimą?

Supratimą apie mokėjimą mokytis galima gilinti šiais būdais:

Skatinant mokinius kalbėti apie mokėjimą mokytis su mokytojais ir konsultantais.

Skatinant mokinius aptarti mokėjimą mokytis su bendramoksliais.

Rekomenduojant sudaryti „minčių žemėlapį“ arba nupiešti piešinį po to, kai mokiniai perskaitė mokėjimo mokytis apibūdinimą.

Skiriant parašyti rašinėlį „Kaip suprantu mokėjimą mokytis“.

Prašant savo žodžiais papasakoti tėvams, seneliams, kas yra mokėjimas mokytis.

Antrasis žingsnis mokėjimo mokytis link – turimų mokėjimo mokytis gebėjimų (įgūdžių) įsivertinimas pasinaudojant Mokėjimo mokytis įsivertinimo klausimynu ir susipažinimas su rekomendacijomis, ką daryti, kad būtų pašalintos išryškėję silpnosios mokėjimo mokytis vietos ((Galite pasiūlyti nustatyti mokėjimo mokytis lygį pasinaudojant interneto klausimynu: http://lt.learntolearn.eu/test/mokejimo-mokytis-kompetencijos-isivertinimo-klausimynas/ ten gaus ne tik įvertinimą, bet ir rekomendacijų, kaip ugdyti atskirus mokėjimo mokytis gebėjimus.)).

Išsiaiškinus turimus mokėjimo mokytis gebėjimus (įgūdžius) ir siekiant juos pagerinti pereinama prie pratimų ir užduočių.