III. Strategijų mokymosi uždaviniams pasiekti numatymas