2.2. Asmenybės bruožai ir mokymasis

Užsiėmimo pradžioje su mokiniais aptarkite, kaip apibūdinami asmenybės bruožai, paminėkite asmenybės bruožų klasifikacijų įvairovę, pateikite vieną kitą įdomesnį faktą apie asmenybės bruožus. Naudokite MM Bendrojo modulio II dalies „Mokymosi uždavinių formulavimas“ skyrelyje 2.1 „Asmeninių galių pažinimo reikšmė“ pateiktą informaciją arba kitus šaltinius (žr. Literatūros sąrašą).

Pakvieskite mokinius atlikti užduotį Asmeninių bruožų įtaka mokymuisi. Užduoties aprašymą galite rasti MM Bendrasis modulis. II. Mokymosi uždavinių formulavimas. Užduočių rinkinys spausdinimui. Užduotis. Asmenybės bruožai ir mokymasis.

2 užduotis. Asmeninių bruožų įtaka mokymuisi

Paskirtis

Ugdyti teigiamą požiūrį į save.

Tikslas

Pasigilinti į savo asmenybės bruožus ir jų įtaką mokymuisi.

Rezultatai

Susipažinę su šio skyriaus medžiaga ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Įvardins savo asmenybės bruožus.
  • Nustatys, kurie bruožai padeda ir kurie trukdo mokytis.
  • Ras būdų, kaip tobulinti savo bruožus.

Trukmė

Individualiai užduotį mokiniai gali atlikti per 15 min.

Darbui su grupe reikėtų papildomai dar apie 15 – 20 min. Iš viso iki 45 min.

Ši užduotis atliekama trimis etapais (žingsniais). Po kiekvieno užduoties etapo darykite tarpinius apibendrinimus, susiedami mokinių atliktą darbą bei padarytas išvadas su teoriniais teiginiais.

1 žingsnis

Mokiniai pakviečiami grįžti prie Asmenybės rato ir iš jame surašytų asmeninių bruožų išskirti tuos, kurie padeda mokiniui mokytis, taip pat pagalvoti, kaip tie bruožai mokytis padeda. Skirkite laiko pirmojo žingsnio lentelei pildyti.

Bruožai padedantys mokytis:

Asmeniniai bruožai, kurie padeda mokytis Kaip padeda?
Pvz., atkaklumas Padeda siekti užsibrėžto mokymosi tikslo

Kai mokiniai užpildys lentelę, aptarkite atliktą darbą su bendramoksliais mažose grupėse. Paprašykite mokinių sudaryti bendrą sąrašą asmeninių, mokytis padedančių bruožų, taip pat parašyti keletą bendrų patarimų, kaip tobulinti šias asmenines savybes.

2 žingsnis

Kvieskite mokinius dar kartą grįžti prie individualaus darbo. Šį kartą jų užduotis – peržiūrėti Asmenybės ratą ir pasvarstyti, kokie asmeniniai bruožai trukdo jiems mokytis. Paprašykite mokinių pagalvoti, kodėl taip atsitinka, ir užpildyti antrojo žingsnio lentelę.

Bruožai trukdantys mokytis:

Asmeniniai bruožai, trukdantys mokytis Kaip trukdo?
Pvz., užsispyrimas Kai užsispiriu įveikti sunkią mokymosi užduotį, lieka neatliktos kitos, greičiau atliekamos užduotys.

Kai mokiniai užpildys lentelę, kartu su jais aptarkite, ką reikia daryti, kad asmeninės savybės, kurias jie įrašė lentelėje, būtų ne jų mokymosi priešais, bet taptų pagalbininkais. Skatinkite mokinius užrašyti keletą patarimų sau.

3 žingsnis

Padauginkite Darbo lapą asmeninių bruožų tobulinimui (žr. žemiau). Paskatinkite mokinius grįžti prie Asmenybės rato ir bruožus, kuriais yra patenkinti, perkelti į žalius stačiakampius. Bruožus, kuriuos norėtų tobulinti, mokiniai turėtų užrašyti raudonuose stačiakampiuose. Paraginkite mokinius pagalvoti, kaip jie galėtų tobulinti savo asmeninius bruožus ir savybes, kas jiems galėtų padėti, kokius konkrečius žingsnius artimiausiu metu galėtų atlikti.

Po individualaus darbo mokinius paprašykite pasidalinti mintimis mažose grupelėse. Pagrindines mintis iš mažų grupelių užrašykite stendiniame popieriuje.

Apibendrindami visą užduotį akcentuokite, kad asmeniniai bruožai ir savybės yra svarbūs mokantis, kad asmeniniai bruožai yra unikalūs, būdingi tik tam tikram asmeniui, atskleidžiantys tik jam svarbius ir jį apibūdinančius dalykus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tos pačios asmeninės savybės vienoje situacijoje gali padėti, kitoje – trukdyti. Patarimai, kaip elgtis, arba tam tikri elgesio pavyzdžiai negali būti automatiškai pritaikyti visose mokymosi situacijose arba visiems mokiniams. Kas padeda vienam susikaupti (pvz., muzika), kitam gali trukdyti.

Aptarkite, kaip sekėsi atlikti užduotį, su kokiais sunkumais susidūrė, kas liko neaišku.

Darbo lapas asmeninių bruožų tobulinimui.