1.2. Mokymosi motyvų nustatymas

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ 1.2 skyriaus „Mokymosi motyvacijos nustatymas“ medžiaga, aptarkite vidinius ir išorinius mokymosi motyvus.