1.3. Motyvacijos stiprinimas

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ 1.3 skyriaus „Motyvacijos stiprinimas“ medžiaga aptarkite veiksnius, kurie stiprina ir silpnina motyvaciją. Pakvieskite atlikti simuliaciją.