2.3. Mokėjimo mokytis įsivertinimas

Kaip jau minėjome skyrelyje 1.4. Kas sudaro mokėjimo mokytis kompetenciją, mokėjimas mokytis susideda iš penkių gebėjimų:

1. Gebėjimo save motyvuoti mokytis ir ugdyti savivertę.

2. Gebėjimo apmąstyti (reflektuoti) mokymosi patirtį.

3. Gebėjimo valdyti laiką.

4. Gebėjimo tvarkyti informaciją.

5. Gebėjimo mokytis grupėje.

Norint ugdyti mokėjimą mokytis, pirmiausiai reikėtų nustatyti, koks yra jūsų mokinių bendras mokėjimo mokytis lygis ir atskirų mokėjimo mokytis gebėjimų lygiai.

Pasiūlykite mokiniams užpildyti Mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo klausimyną ir nustatyti, kurios mokėjimo mokytis srities gebėjimai silpniausi. Šie gebėjimai kliudo mokiniams geriau, efektyviau mokytis ((Mokėjimo mokytis įsivertinimui galite pasiūlyti pasinaudoti klausimynu šiame tinklalapyje: http://lt.learntolearn.eu/test/mokejimo-mokytis-kompetencijos-isivertinimo-klausimynas/)).

Šį klausimyną galite naudoti mokiniams individualiai arba mokinių grupėms, kad galėtumėte pamatyti, kokios yra bendros grupės mokymosi problemos. Įsivertinimo rezultatai yra labai geras pamatas aptarti mokymosi problemas su mokiniais.

Rekomenduojame pirmiausiai užpildyti klausimyną patiems. Tai padės jums geriau suprasti gaunamus rezultatus.
Toliau visa šios elektroninės mokymosi priemonės medžiaga ir yra skirta atskirų mokėjimo mokytis gebėjimų ugdymui ((Rekomendacijų, kaip ugdyti mokėjimo mokytis gebėjimus galite rasti čia: http://lt.learntolearn.eu/wp-content/uploads/2018/01/Individualios_rekomendacijos_kaip_tobulinti_L2L_gebejimus_PDF.pdf)).