Organizuotos nuotolinės metodinės konsultacijos

2021-09-30

2021 m. rugsėjo mėn. organizuota 10 nuotolinių metodinių konsultacijų tema „Interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, skirtos ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendruosius gebėjimus (toliau – IMP), įveiklinimas profesiniame mokyme“. Minėtose konsultacijose dalyvavo daugiau kaip 150 dalyvių iš įvairių profesinio mokymo įstaigų.

Nuotolinių konsultacijų dalyviai aktyviai dalinosi gerąja IMP naudojimo profesinio mokymo pamokose patirtimi, pateikė susijusias pastabas ir siūlymus. Konsultacijų moderatoriai pateikė aktualią informaciją apie IMP atnaujinimus,   mokymosi mokytis bei iniciatyvumo ir verslumo bendrųjų ir specializuotų modulių turinio pagrindinius aspektus, struktūravimą, Educton mokymo platformos specifiką, vyko praktinis darbas su IMP.

Remiantis konsultacijų dalyvių pasiūlymais ir pastabomis, suformuluotos šios išvados dėl tolimesnio IMP įveiklinimo:

  • Reguliarios analogiškos metodinės konsultacijos IMP naudojimo klausimais;
  • Mokymosi turinio bazės išplėtimas kitų bendrųjų gebėjimų mokymosi priemonėmis;
  • Integracija su mokytojų/mokinių registru ir automatiškai sukuriamos vartotojų paskyros;
  • Galimybės naudotis IMP turiniu ir esminiu interaktyviu funkcionalumu kitose mokymosi aplinkose.

Nuotolines konsultacijas įgyvendino projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.