Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema

2022-03-17

Kviečiame susipažinti su  Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo sistema. Šiuo dokumentu siekiama valstybėms narėms padėti skatinti savo piliečių skaitmenines kompetencijas bei švietimo naujoves.

Sistema skirta paremti nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu dedamas pastangas skatinti skaitmenines pedagogų kompetencijas, pasiūlant bendrą principų sistemą, kalbą bei logiką.

Daugelis valstybių narių puikiai supranta, kad pedagogai turi turėti savo profesijai tinkančias skaitmenines kompetencijas, kurias taikydami galėtų išnaudoti skaitmeninių technologijų potencialą, skatinti ir naujovinti švietimo sistemą. Dėl to buvo sukurta Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema (DigCompEdu).

DigCompEdu – tai moksliškai pagrįsta sistema, padedanti kuriant politiką bei lengvai pritaikoma diegiant regionines ir nacionalines priemones bei mokymo programas. Be to, sukuriama bendra kalba ir metodas, padedantis šalims kalbėtis ir keistis gerąja patirtimi.

DigCompEdu sistema skirta visų lygių pedagogams – nuo pradinio lavinimo iki aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo, įskaitant bendrojo pobūdžio ir profesinį mokymą, specialiųjų poreikių švietimą ir neformalųjį mokymąsi.

Siekiama skaitmeninių kompetencijų modelių kūrėjams, t. y. valstybėms narėms, regioninei valdžiai, atitinkamoms nacionalinėms ir regioninėms agentūroms, švietimo organizacijoms ir viešojo arba privataus profesinio mokymo paslaugų teikėjams, suteikti bendrą nuorodų sistemą.

Šešiose „DigCompEdu“ srityse dėmesys skiriamas skirtingiems pedagogų profesinės veiklos aspektams:

1 sritis. Profesinis aktyvumas.

Skaitmeninių technologijų naudojimas bendraujant, bendradarbiaujant ir siekiant profesinio tobulėjimo.

2 sritis. Skaitmeniniai ištekliai.

Informacijos paieška, kūrimas ir dalijimasis skaitmeniniais ištekliais.

3 sritis. Mokymas ir mokymasis.

Skaitmeninių technologijų valdymas ir naudojimas mokant ir mokantis.

4 sritis. Vertinimas.

Skaitmeninių technologijų ir strategijų naudojimas vertinant.

5 sritis. Mokinių įgalinimas.

Skaitmeninių technologijų naudojimas skatinant įsitraukimą, personalizavimą ir aktyvų mokinių dalyvavimą.

6 sritis. Mokinių skaitmeninių kompetencijų gerinimas.

Mokiniams suteikiama galimybė kūrybingai ir atsakingai naudoti skaitmenines technologijas informacijai rinkti, bendrauti, turiniui ir gerovei kurti bei problemoms spręsti.

Daugiau informacijos:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en