Projektas „Bridging Innovation and Learning in TVET” (BILT)

Projektu „Bridging Innovation and Learning in TVET” (BILT)  siekiama sukurti pasaulinį žinių tiltą. Minėta tinklaveika sudarytų visas galimybes tęstinio profesinio mokmyo teikėjams  visoje Europoje, Afrikoje ir Azijos ir Ramiojo vandenyno regione spręsti dabartinius tęstinio profesinio mokymo sistemų iššūkius, kylančius dėl technologinių, socialinių, aplinkos ir darbo vietos pokyčių.

Projekto tikslas – plėtoti Europos, Azijos ir Afrikos tęstinio profesinio mokymo institucijų dalijimąsi gerąja praktika ir kolegialų mokymąsi. Projektas kaupia ir dalijasi gerąja praktika ir išmoktomis pamokomis su visais suinteresuotais tęstinio profesinio mokymo dalyviais. 

BILT daug dėmesio skiria besimokančiųjų tęstiniame profesiniame mokyme verslumo kompetencijų ir mąstymo ugdymo svarbai

Projektas pateikia vertingas įžvalgas, identifikuoja strategines kryptis  verslumo ugdymo tęstiniame profesiniame mokyme atžvilgiu.   

Projektas sudaro galimybes tvariai tinklaveikai, kurios dėka mokytojai dalinasi mokymo patirtimis, gerąja praktika  apie naujų kvalifikacijų ir kompetencijų nustatymo metodus, bendrųjų kompetencijų ugdymą.

Šių dienų kontekste vis didesnę svarbą įgyja tokios kompetencijos, kaip problemų sprendimas, kritinis mąstymas, aktyvus mokymasis ir kūrybiškumas. 

Verslumo ugdymas turi būti kryptingai įgyvendinamas tęstiniame profesiniame mokyme, tam reikia parengti mokymo programas, kurios suteiktų besimokantiesiems realaus gyvenimo ir aktyvaus mokymosi patirties. 

BILT bendruomenės institucijos reflektuoja, kaip efektyviai įgyvendinti naujas ugdymo turinio sritis, tokias kaip verslumo ugdymas, kuris gali būti projektuojamas kaip tarpdalykinis dalykas, integruotas į kitus dalykus arba pristatomas kaip atskiras mokymo programos vienetas ar modulis. Pokyčiams pasiekti reikia tam tikrų mokymo metodų, taip pat keisti profesinio mokymo įstaigų organizaciją ir kultūrą.

Prisijunkite prie BILT bendruomenės: https://unevoc.unesco.org/bilt/bridging.

Jei Jūsų organizacija norėtų tapti BIT nariu: rašykite: mailto:unevoc.bilt@unesco.org 

Dalyvaukite BILT renginiuose: https://unevoc.unesco.org/bilt/bridging#events

BILT išteklių biblioteka:  https://unevoc.unesco.org/bilt/BILT+Online+Library&context=

Bibliotekoje rasite aktualios informacijos, leidinių ar inovatyvios gerosios praktikos aprašymų tęstinio profesinio mokymo srityje.   

TVETipedia žodynas: https://unevoc.unesco.org//bilt/TVETipedia+Glossary

Šiame žodyne yra kaupiami terminai, kurie dažniausiai vartojami tęstinio profesinio mokymo srityje. Naudojamasi patikimais ir patikrintais informacijos šaltiniais.  Kiekvienas terminas gali turėti sąsajų su kitais terminais, atitinkama teminė diskusija ar kitais svarbiais šaltiniais. 

Projektą įgyvendina: Tarptautinis profesinio mokymo centras (UNEVOC) prie UNESCO 

Projektą remia:  Vokietijos profesinio mokymo institutas (BIBB), Federalinė Vokietijos  švietimo ir tyrimų ministerija